Zmniejsza nadmierne napięcie mięśni szkieletowych

25 mg x 50 tabl. 10 mg x 50 tabl.

Stany spa­stycz­ne wy­stę­pu­ją­ce w prze­bie­gu:

stward­nie­nia
roz­sia­ne­go
in­nych uszko­dzeń
rdze­nia
krę­go­we­go
uda­rów
na­czy­nio­wych
mózgu
po­ra­że­nia
mó­zgo­we­go
za­pa­le­nia opon
mó­zgo­wo-
-rdze­nio­wych
ura­zów
głowy

Rozluźnij się i zagraj w „Baclofen – Kropki”

Zasady gry Baclofen Kropki

Połącz jak największy ciąg sąsiadujących ze sobą kropek w tym samym kolorze. Pamiętaj! Nie możesz przekroczyć określonego na każdą planszę limitu ruchów!

Najlepszy wynik uzyskasz łącząc kropki w figurę zamkniętą. Taki ruch spowoduje zebranie kropek danego koloru, które są widoczne na planszy.

Zaliczenie poziomu następuje po uzbieraniu przez Uczestnika określonej na danym poziomie liczby kropek danego koloru.

Po zaliczeniu 10 poziomów odpowiedz na pytanie kontrolne dotyczące leku Baclofen. Udzielenie poprawnej odpowiedzi jest premiowane dodatkowymi punktami.


Celem gry jest przejście wszystkich 50 poziomów i uzyskanie w nich jak najlepszego wyniku.

Każdy z poziomów Uczestnik może powtarzać dowolną liczbę razy, w celu osiągnięcia jak najwyższego wyniku.

Zaliczone poziomy: 0/50
Łączna liczba punktów: 0 pkt

Baclofen Polpharma (Baclofenum). Skład i postać: tabletki; 1 tabletka zawiera 10 mg lub 25 mg baklofenu oraz substancje pomocnicze: laktozę, odpowiednio 60 mg lub 50 mg. Wskazania do stosowania: Stany spastyczne występujące w przebiegu: stwardnienia rozsianego, innych uszkodzeń rdzenia kręgowego (np. guzy rdzenia kręgowego, jamistość rdzenia, choroby neuronów ruchowych, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, urazy rdzenia kręgowego), udarów naczyniowych mózgu, porażenia mózgowego, zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych, urazów głowy. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkę należy ustalać indywidualnie, aby określić najmniejszą skuteczną dawkę nie wywołującą objawów niepożądanych. Lek należy przyjmować w czasie posiłków. Zaleca się następujący schemat dawkowania: Dorośli: przez pierwsze 3 dni 5 mg (pół tabletki 10 mg) 3 razy na dobę, przez następne 3 dni 1 tabletkę 10 mg 3 razy na dobę, przez kolejne 3 dni 1½ tabletki 10 mg 3 razy na dobę, przez kolejne 3 dni 2 tabletki 10 mg 3 razy na dobę. U większości pacjentów skuteczne działanie występuje po dawce 30 mg do 75 mg na dobę. Taki sposób dawkowania zapewnia dobrą tolerancję leku. W razie potrzeby dawkę można bardzo ostrożnie zwiększać. U pacjentów wymagających większych dawek (75 mg do 100 mg na dobę), można stosować baklofen w postaci tabletek 25 mg. Nie należy stosować dawki większej niż 100 mg na dobę. Czas leczenia zależy od stanu klinicznego pacjenta. Nie należy nagle przerywać leczenia baklofenem z uwagi na możliwość wystąpienia omamów i zaostrzenia stanów spastycznych. Pacjenci w podeszłym wieku: u pacjentów w podeszłym wieku dawkę leku należy zwiększać ze szczególną ostrożnością, z uwagi na większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dzieci: Zwykle stosuje się 0,75 do 2 mg/kg masy ciała. Zaleca się następujące dawkowanie: u dzieci w wieku od 12 miesięcy do 2 lat - 10 do 20 mg na dobę; od 2 do 6 lat - 20 do 30 mg na dobę; od 6 do 10 lat - 30 do 60 mg na dobę. U dzieci powyżej 10 lat maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg/kg mc. Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg podawanej 2 razy na dobę. W razie potrzeby dawkę można ostrożnie zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania odpowiedniej skuteczności. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: u tych pacjentów, a także u pacjentów poddawanych dializie, zalecane dawki leku należy zmniejszyć do 5 mg na dobę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na baklofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Podczas leczenia baklofenem zaostrzeniu ulegają zespoły psychotyczne, schizofrenia, stany drgawkowe i stany splątania. U pacjentów w takich stanach lek należy stosować ostrożnie, a pacjent powinien pozostać pod ścisłą obserwacją lekarza. Po nagłym odstawieniu mogą wystąpić stany lękowe, stany splątania, omamy, stany psychotyczne, maniakalne, paranoidalne i drgawkowe, oraz mogą się nasilić stany spastyczne, dlatego dawkę leku należy zmniejszać stopniowo w czasie 1-2 tygodni. Baklofen wydalany jest z moczem, głównie w postaci niezmienionej, dlatego należy go stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U tych pacjentów dawkę należy odpowiednio zmniejszyć. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych). Pacjenci z padaczką wymagający równoczesnego leczenia baklofenem powinni pozostawać pod stałą kontrolą kliniczną i EEG, ponieważ obserwowano zmniejszenie skuteczności leków przeciwdrgawkowych i zmiany w zapisie EEG. Należy zachować ostrożność podczas leczenia baklofenem pacjentów, u których utrzymanie pionowej pozycji ciała i równowagi lub zwiększenie zakresu ruchów uzależnione jest od wzmożonego napięcia mięśni. Baclofen Polpharma należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów leczonych lekami obniżającymi ciśnienie krwi (możliwość wystąpienia interakcji). Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z udarem mózgowym, zaburzeniami układu oddechowego, zaburzeniami czynności wątroby. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów ze zwiększonym napięciem zwieracza pęcherza moczowego (może wystąpić zatrzymanie moczu). U niektórych pacjentów leczonych baklofenem obserwowano zwiększenie aktywności AspAT, fosfatazy alkalicznej i zwiększenie stężenia glukozy w surowicy. Wskazane jest wykonanie badań laboratoryjnych, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i z cukrzycą. Produkt leczniczy zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Działania niepożądane występują najczęściej podczas szybkiego zwiększania dawki lub zastosowania dużych dawek baklofenu, a także u pacjentów w podeszłym wieku. Są one najczęściej przemijające i ustępują po zmniejszeniu dawki. Ciężkie objawy niepożądane powodują konieczność odstawienia leku. Po baklofenie obserwowano następujące objawy niepożądane: (częstość występowania określono jako: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania. Często: osłabienie, zmęczenie, wyczerpanie, hipotermia. Zaburzenia układu nerwowego. Bardzo często: senność, uspokojenie. Często: depresja oddechowa, uczucie pustki w głowie, bóle głowy, zawroty głowy, ataksja. Rzadko: parestezje, upośledzenie mowy. Zaburzenia psychiczne. Bardzo często: splątanie. Często: bezsenność, dezorientacja. Rzadko: euforia, pobudzenie, depresja, omamy, koszmary nocne, obniżenie progu drgawkowego i zwiększenie liczby napadów drgawkowych, szczególnie u pacjentów z padaczką. Zaburzenia żołądka i jelit. Bardzo często: nudności. Często: suchość w ustach, zaburzenia smaku, jadłowstręt, odruchy wymiotne, wymioty, zaparcia, biegunka. Rzadko: bóle brzucha. Częstość nieznana: dodatni wynik badania na krew utajoną w kale. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych. Rzadko: zaburzenia czynności wątroby. Zaburzenia serca. Rzadko: zmniejszenie pojemności minutowej serca, uczucie duszności, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej. Zaburzenia naczyniowe. Często: obniżenie ciśnienia krwi. Rzadko: omdlenia, obrzęk kostek. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej. Często: osłabienie siły mięśniowej, bóle mięśni, drżenie. Zaburzenia oka. Często: zaburzenia widzenia, zaburzenia akomodacji, oczopląs. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Często: wysypka, nadmierna potliwość. Częstość nieznana: świąd. Zaburzenia nerek i dróg moczowych. Często: wielomocz, mimowolne oddawanie moczu, bolesne oddawanie moczu. Rzadko: zatrzymanie moczu, moczenie nocne, krwiomocz. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi. Rzadko: zaburzenia wytrysku, impotencja. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania. Częstość nieznana: zwiększenie masy ciała. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia. Rzadko: zahamowanie oddechu. Częstość nieznana: uczucie zatkania nosa. U niektórych pacjentów obserwowano nasilenie stanów spastycznych (paradoksalna reakcja na lek). Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/0337 dla dawki 10 mg i R/0338 dla dawki 25 mg wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, www. polpharma.com.pl; tel.: +48 22 364 61 00; fax: +48 22 364 61 02. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 2008.04.03.

BACL/004/05-2015